تجربه مرگ از نگاه علم

هوشیاری پس از مرگ هم ادامه می‌یابد

دانشمند ایرانی دانشگاه بروک نیویورک و همکارانش پس از چهار سال مطالعه بر روی 2060 مورد ایست قلبی در 15 بیمارستان توانستند درک تقریبا روشنی از تجربه مرگ ارائه کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات