بوعلی سینا طبیبی که به جسم و جان جلا می بخشد

شیخ الرئیس ابوعلی سینا دانشمند بزرگ و طبیب ایرانی است که به جسم وجان جلا می بخشد.

آخرین اخبار

تبلیغات