بخشش لازم نیست، اعدام کنید

هادی عبدالوهاب دانشجوی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی نوشت:

آخرین اخبار

تبلیغات