یک اتفاق بسیار عجیب و نادر دردل کویر جندق

یکی از جاده هایی که همواره بخاطرعبور از دل کویر برای رانندگان این مسیر ملال اور است و البته خطرهایی هم به همراه دارد ،مسیر دامغان به اصفهان است که معروف به جاده جندق است

آخرین اخبار

تبلیغات