مدیر موسسه امام مبین:

1500 سبد غذایی در شرق اصفهان توزیع شد

مدیر موسسه امام مبین گفت: موسسه خیریه امام مبین با مشارکت خیرین توانست قدم هایی را در جهت کمک به نیازمندان بر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات