ساخت بزرگترین مسجد توسط خیرین مالواجردی

بزرگترین مسجد توسط خیران مالواجردی با هزینه ی بالغ بر بیست میلیار ریال در حال ساخت می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات