سرقت مسلحانه طلا فروشی اصفهان

پایان خونین گروگان گیری با قتل طلا فروش و خودکشی سارق

سرقت مسلحانه، گروگان گیری و قتل طلافروشی در خیابان کاشانی اصفهان خیابان های منتهی به این مسیر را مسدود کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات