به دنبال نشر اخبار اسيدپاشي در فضاهاي مجازي

وقوع حادثه اسيدپاشي در خيابان شيخ صدوق تكذيب شد

به دنبال انتشار اخبار اسيدپاشي در فضاهاي مجازي، پليس و فوريتهاي پزشكي اصفهان، وقوع حادثه اسيدپاشي در خيابان شيخ صدوق را تكذيب كردند.

آخرین اخبار

تبلیغات