سوءاستفاده از خویشتن داری ایران اقدامات فنی مشابه در مقابل امریکا را در پی دارد

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه جامعه ایران به دنبال راه حل برای حل موضوع هسته ای است، گفت: در صورتی که خویشتن داری ما از سوی امریکا سوءاستفاده شود ایران قابلیت دارد در زمان مناسب از اقدامات فنی مشابه در برابر امریکا استفاده کند.

آخرین اخبار

تبلیغات