زهرا حسینی

خون دل گاو خونی

مرغان مهاجر خوب به یاد دارند آب هایی را که دست خوش هزاران دست شده بود و آخر به مادر بزرگ پیرش می رسید تا میزبان خوبی برای مهاجران از راه رسیده باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات