محمد داستانپور

فناوری نانوتکنولوژی در کلمات!

یعنی واقعاً عده ای در مورد خداوند این گونه فکر می کنند که خداوند این گونه با بندگانش تعامل دارد!! و این نگاه غلط، باعث زدگی و دور شدن عده ای از خداوند است…

آخرین اخبار

تبلیغات