فرماندار اصفهان:

خبرنگاران حلقه اتصال بین مردم و مسئولین هستند

رضوانی با بیان اینکه خبرنگاران حلقه اتصال بین مردم و مسئولین هستند، عنوان کرد: خبرنگاران تلاش می کنند تا مشکلات، موانع و کمبودهای موجود را به مسئولین منتقل نمایند که این تعامل دوسویه زمینه ساز پیگیری و رفع بسیاری از مشکلات خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات