کارکردهای خانواده و مشکلات آن در جامعه امروز

خانواده سنتی یا مدرن، کدام را می پسندید؟

با نگاهی به ساختار جامعه ایران می توان گفت در خانواده و جامعه تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته؛ بخش بزرگی از آن معلول«تغییرات فرهنگی، تغییرات اقتصادی در سال های اخیر بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات