دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان:

خانه کارگر اصفهان رتبه نخست کشور را از نظر ارائه خدمات کسب کرد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به اینکه دفاع خرد و کلان از صنف کارگران جز اساس نامه و مرام نامه خانه کارگر در سطح کشور است، گفت: خانه کارگر اصفهان از نظر خدمات، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات