رییس شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور:

حذف تحریم ها گشایشی بزرگ برای صنعت کشور است

رییس شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور حذف تحریم ها را گشایشی بزرگ برای صنعت کشور دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات