خاموشی در اصفهان به کمتر از 150 دقیقه در سال رسیده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در بعضی از شرکت‌های توزیع برق به کشورهای مدعی توسعه نزدیک شده‌ایم و در شهر اصفهان از ۸۵۰ دقیقه خاموشی در طول سال به ازای هر مشترک امروز به زیر ۱۵۰ دقیقه به ازای هر مشترک رسیده‌ایم.

گزارش؛

تجربه یک شهر ۳۱روز بعد از خاموشی/وضعیت قرمز چهارراه ها سبز می شود

۳۱ روز بعد از اجرای طرح خاموشی‌ در اصفهان، هنوز هم مردم این شهر پشت چراغ قرمزهای خاموش و تکاپوی یک افسر راهنمایی بر سر هر چهارراه، منتظر تدبیر مدیران برای سبز شدن این وضعیت هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات