خاطرات تدریس از زبان معلمان منطقه کویر:

45 کیلومتر پای پیاده تا دیدار فرشته های کوچک سرزمین هزار چشمه

دغدغه ی معلم همیشه این است که حیات بشری بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد تا هیچ بیگانه ای مجال تجاوز به فرهنگ ارزشی دین و میهن را پیدا نکند.

آخرین اخبار

تبلیغات