متخصص بیماریهای داخلی عنوان کرد:

با سرماخوردگی مقابله کنیم

سرماخوردگی بیماری معمولی و بسیار متداولی است که احتمال ابتلا بدان در همه فصل های سال هست.

آخرین اخبار

تبلیغات