مهدی نجفی:

خاتمیت؛ مهمترین شاخصۀ برتری حضرت محمد(ص) بر دیگر پیامبران الهی

از مهمترین آموزه هایی که در قرآن آمده،این است که پیامبر اسلام خاتم پیامبران است و پس از او پیامبر و دین جدیدی نخواهد آمد….

آخرین اخبار

تبلیغات