برگ اول از فضای مجازی؛

شبکه های اجتماعی و چالشی به نام تخریب هویت دختران

دختران جامعه به فراخور وضعیت شغلی و کارکردهای خاص زنان خود بیش از دیگران در شبکه های مجازی به سر می برند، از این رو قطعاً تهدیدات بیشتری به سراغ آنها خواهد آمد و آسیب های جدی بر دختران وارد کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات