کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

همه حقوق های بشری در برابر اسلام، دروغین است/ فلسفه تشکیل حقوق ها و سازمان های بین المللی، تامین منافع نظام کفر است

کریمی گفت: نخستین گام در بحث روشنگری، باز کردن ذهن جوانان نسبت به شبهات و ابهامات است، به نحوی که جوانان علاوه بر دیدن دستکش مخملی امریکا، دست چدنی زیر آن هم ببینید و بدانند امریکایی که امروز برای مسائل قضایی داخلی ایران اشک تمساح می ریزد، داروی کودکان سرطانی ایران را هم قطع کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات