حكم قصاص ضارب شهيد علی خلیلي، صادر شد

با حكم دادگاه، ضارب شهيد علي خليلي كه در جريان امر به معروف و نهي از منكر، دچار سانحه و درنهايت َشهيد شده بود، به قصاص محكوم شد.

آخرین اخبار