متخصصین شرکت کننده در همایش میان-رشته ای «بحران بی آبی»؛

ایران در شرایط حاد آبی است، این نکات را جدی بگیرید

چالش آب شرب شهری در شرایط حادّ آبی حال حاضر ایران نیازمند تعاملات میان رشته ای و فرا رشته ای، باز تعریف الگوهای شهریت و سبک زندگی شهری، و به روزرسانی تعابیر و روش ها و منش های تاریخی ایرانیان بر مبنای کم آبی و سخت یابی آب، و باز تعریف رویکردهای آبی بر مبنای این “حکمت سرزمینی” معاصر سازی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات