امام جمعه اصفهان:

خواهران طلبه وظیفه سنگینی در راهنمایی و هدایت بانوان دارند

امام جمعه اصفهان گفت: خواهران طلبه وظیفه سنگینی در راهنمایی و هدایت بانوان دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات