یادداشت تحریریه:

دیر رسیدن اورژانس و حاشیه های ناتمام

یک لحظه غفلت و عدم توجه به زمان گاها روز مردم را به شبی مبدل خواهد کرد جوابی از سوی اورژانس برایشان نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات