اعتراض هایی از سوی مردم آمریکا؛

افزایش مخالفت ها با حمایت سازمان سیا از گروه های وابسته به القاعده در سوریه

هیچ توجیهی برای سیاست خارجی امریکا مبنی بر حمایت از تندروهایی که چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ اخلاقی در پایین ترین سطح ممکن هستند وجود ندارد.

آخرین اخبار