چگونگی واگذاری سرپرستی کودکان

«شبه‌خانواده» یکی از طرح‌های بهزیستی به‌منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

مدیرکل اداره بهزیستی استان اصفهان خواستار شد

لزوم ورود واقفان برای ساخت مراکز حمایت از کودکان بی‌سرپرست

مدیر کل اداره بهزیستی استان اصفهان گفت: باید با ورود وقف به حوزه‌های جدید از جمله ساخت خوابگاه‌های دانشجویی، مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان و مراکز حمایت از کودکان بی‌سرپرست، زمینه را جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم کنیم.

آخرین اخبار