مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود

ایجاد مرکز گردشگری در حمام حاج ابوالقاسم ورزنه توسط بخش خصوصی‎

مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود گفت: در راستای احیای موقوفات، مرکز گردشگری و خدماتی در حمام حاج ابوالقاسم ورزنه توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات