معاون درمان وزارت بهداشت:

کودکان و جوانان حلقه انتقال کرونا هستند/ تجمعات باید مدیریت شود

معاون درمان وزارت بهداشت، آسیب پذیرترین گروه ها و بیشترین مرگ و میر بیماران کرونایی را مربوط به سالمندان و افراد با بیماری های زمینه ای دانست.

آخرین اخبار