با گذشت 9 ماه از طرح مبارزه با بیماری سالک در شرق اصفهان؛

حق الزحمه ای که هنوز به دست کارگران بن رودی نرسیده است/ مطالبه قشر محروم جامعه از مسئولان

درخواست کارگران مشمول طرح مبارزه با ناقل بیماری سالک در بخش بن رود، پرداخت حق الزحمه ناچیز آنان از مسئولان ذیربط است که به نوعی می تواند موجبات دلگرامی آنان در حضور داوطلبانه در این طرح فراهم کند.

آخرین اخبار