عضو شورای ورزنه:

اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان ورزنه ای می باشد

عضو شورای شهر ورزنه گفت: جوانان و مشکلات آنها کمتر دیده شده است و این در حالی است که خشکسالی بیکاری را به ارمغان آورد.

آخرین اخبار