سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق جامعه کارگری ورود کند

عضوکارگری شورای عالی کار با بیان اینکه عدم پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی یک تخلف از نص صریح قانون است گفت: این عمل سازمان مصداق بارز گروگان‌گیری منافع کارگران است.

آخرین اخبار

تبلیغات