اخوان در بین کشاورزان شرق اصفهان:

مخالفت ما انتقال آب از استان اصفهان به دیگر استان ها می باشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای طرح هایی دادرسی کنیم که به انجام نرسیده است.

با پیگیری فرماندار:

دیداری که کام مردم ورزنه را شیرین کرد

با پیگیری مسئولین بخش و شهر اصفهان، تخصیص دفتر خدمات الکترونیک انتظامی به بخش بن رود اختصاص یافت.

آخرین اخبار