بر اساس گزارش های آماری؛

کاهش 74 درصدی آب سد زاینده رود و ابهام در زمان بازگشایی رودخانه

بررسی آماری در باره میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود، کاهش 74 درصدی این حجم نسبت به میانگین بلندمدت را نشان می دهد و همین مساله زمان افزایش خروجی سد برای بازگشایی زاینده رود و در نتیجه کشت پاییزه کشاورزان را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان

زمان بازگشایی زاینده رود هنوز مشخص نیست/ضرورت تعیین تکلیف حقآبه کشاورزان شرق تا آبان ماه

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت تحویل حقآبه ها باید در جلسه شورای هماهنگی آبریز زاینده رود مشخص شود، گفت: هنوز زمان بازگشایی زاینده رود و میزان آب تحویلی برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نامعلوم است.

آخرین اخبار