کامران:

وزارت نیرو پاسخگوی وضعیت کشاورزان اصفهانی باشد

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اعتراضات کشاورزان اصفهانی بر سر موضوع کمبود آب گفت: چرا وزارت نیرو نسب به کشاورزان پاسخگو نیست؟

آخرین اخبار