رئیس دادگستری استان اصفهان:

سرعت افزایش جرائم ناشی از خشونت در استان روبه کاهش است

رئیس دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون با اقدامات مؤثری که در حوزه جرائم ناشی از خشونت صورت گرفته است، امروز شاهد کاهش خشونت در شهر اصفهان و همچنین کاهش سرعت افزایش آن در سطح استان هستیم.

آخرین اخبار