کارشناس مسائل آب در اصفهان:

بازی باخت – باخت در مسئله آب اصفهان اجرایی می شود

کارشناس مسائل آب در اصفهان گفت: از یک سو حفر چاه برای تامین آب شرب اصفهان و از سوی دیگر خطر فرونشست زمین به علت حفر چاه های عمیق بازی باخت – باخت را برای این شهر رقم می زند.

آخرین اخبار