یک نگاه:

پمپاژهایی که حیات را بر زنده رود حرام کردند!

زاینده رود، رودی که روزی زنده بود، مایه حیات خود را از چشمه‌هایی دارد که به آن می‌رسند اما اکنون قربانی برداشت‌های غیرقانونی و پمپاژهایی است که حیات را برای این رودخانه حرام ساخته‌اند.

آخرین اخبار