حس بویایی در زنان قوی تر است

مطالعات محققان دانشگاه فدرال ریودوژانیرو برزیل نشان می دهد که حس بویایی در زنان قویتر از مردان است.

آخرین اخبار