سبب شناسی تنزل یک رابطه؛

سایه فرهنگ تعارف در ایران بر رابطه پزشک و بیمار/پیامدهای منفی سلامت، نتیجه فرهنگ «سلسله مراتبی»

رابطه بین پزشک و بیمار باید به رسمیت شناخته شود و مهم قلمداد شود نه فقط به خاطر اهمیت تشخیص بیماری بلکه به این دلیل که ارتباطات خوب و قوی و تعاملات مثبت بین پزشک و بیمار مزایای درمان شناسی بسیاری دارد.

آخرین اخبار