حسین شریعتمداری در بیمارستان بستری شد

حال عمومی مدیرمسئول روزنامه کیهان که از صبح امروز در بیمارستان بستری شده، مساعد است.

آخرین اخبار