مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

لزوم جلوگیری از توسعه بیابان‌زایی در شرق اصفهان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 300 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان به منظور مقابله با بیابانزایی در سال‌های گذشته نهال کاری شده است.

آخرین اخبار