در گفتگو با رییس آموزش و پرورش جرقویه سفلی:

پنج مدرسه تخریبی جرقویه سفلی چشم به راه مشارکت خیرین است

رییس آموزش و پرورش جرقویه سفلی گفت: حرکت خیرین به صورت مشارکتی در ساخت مدارس تخریبی از اقدامات مهم در ساخت مدارس خیرساز است.

آخرین اخبار