اژیه سیاه پوش امام ششم شیعیان شد

مردم شهر اژیه به مناسبت شهادت امام شیعیان به عزاداری پرداختند.

آخرین اخبار