مسئول کمیته فرهنگی ستاد اعتکاف بخش بن رود در گفتگو با اصفهان شرق:

کتابت 604 صفحه ای قرآن به دست معتکفین ورزنه ای انجام می شود

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اعتکاف بخش بن رود گفت: امسال به میزبانی هفدهمین سال اعتکاف با برنامه های ویژه از جمله دل نوشته معتکف و کتابت 604صفحه از قرآن به دست معتکفین می رویم.

آخرین اخبار