استاندار اصفهان:

یک سوم از آب باقی مانده‌ اصفهان طی دو دهه آتی از بین می‌رود

استاندار اصفهان گفت: روش هایی که طی دهه های اخیر در حوزه مدیریت آب اجرا شده، قابل انتقاد است که اگر این روند ادامه یابد، یک سوم از آب باقی مانده اصفهان طی دو دهه آتی از بین می رود.

آخرین اخبار