مدیر کانون فرهنگی هنری ضامن آهوی حسن آباد:

مسجد مهم ترین زیرساخت فرهنگی کشور است

حسن منصوری گفت: مسجد مهم ترین زیرساخت فرهنگی کشور است؛ زیرساختی که اگر از آن استفاده شود توسعه فرهنگی محقق خواهد شد.

مسئول کانون فرهنگی هنری ضامن آهو:

اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از مهمترین مسائل در جامعه می باشد

مسئول کانون فرهنگی هنری ضامن آهو گفت: اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از مهمترین مسائل جامعه بوده و شناخت نیازها و اقدام در رفع آنها، برمانه ریزی دقیق برای بهینه سازی اوقات فراغت آنها از مهمترین وظایف کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

آخرین اخبار