معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

بیش از 9 هزار طرح اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان در سال 93

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: بیش از 9 هزار طرح ‏اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد استان اصفهان در سال گذشته ایجاد شده است که بالغ بر 850 میلیارد ریال هزینه در برداشته است .‏

آخرین اخبار