گزارش اصفهان شرق و انتظار کشاورزان بر اجرای مصوبات:

همه چیز درباره سفر وزیر نیرو به اصفهان

مسئولین با دست پر به اصفهان آمدند و لیکن آنچه می بایست مورد توجه جدی قرار گرفته شود تحقق انتظار کشاورزان زحمت کش شرق اصفهان در اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر نیرو به اصفهان می باشد.

آخرین اخبار