رییس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان اصفهان

اصلاح کانال های منتهی به مزارع راهی مناسب جهت جلوگیری از پرت آب در مزارع است

رییس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان اصفهان گفت: جهت جلوگیری از پرت شدن آب مزارع در پاییز بسترسازی و اصلاح کانال های فاز دوم آبرسان با دریافت اعتبار لازم اصلاح خواهد شد.

آخرین اخبار